Carnet de Soci del Poliesportiu Municipal

Soci Poliesportiu i Pavelló Municipal de Pollença i Port de Pollença

 

JOVE: (de 3 a 16 anys) 40,00 € (assegurança inclosa)

ADULT: (de 16 a 65 anys) 60,00 € (assegurança inclosa)

FAMILIAR: (unitats familiars) 70,00 € (assegurança inclosa a 1 persona, els demés hauran de pagar l’assegurança)

 

*No hi pot haver cap soci sense l’assegurança.

 

AVANTATGES

INSTAL·LACIONS:

-Gratuïtats: a l’entrada del rocòdrom, gimnàs i pista d’atletisme.

-Preu especial per a les instal·lacions esportives municipals.

ACTIVITATS:

-Preu especial per a les activitats esportives municipals.

PISCINA:

- Preu Pollença 1 €, diumenge gratuït (temp. Estiu)

- Preu Piscina Port 2 €,

El 5% descompte en totes les classes de natació.

* l’assegurança del Poliesportiu serveis també per la piscina

 

ESPECIAL GENT GRAN

GENT GRAN: (majors de 65 anys ) Gratuït + Assegurança

*important presentar carnet de pensionista els que no arribin a aquesta edat.

Totes aquelles persones majors de 65 anys que disposin d’aquest carnet, tindran l’activitat de Gimnàstica d’Hivern per 5€ mensuals.

Preus especials a les altres activitats i a la natació.

 

ASSEGURANÇA

Assegurança en cas d'accident té un cost de 15€/anuals.

 

GARANTIES BÀSIQUES

* Les podeu constultar a l'oficina de l'Àrea d'esports.

 

 

Altres dades d'interès i normes d'ús:

Tots aquells que practiquin activitats esportives al poliesportiu estaran obligats a fer-se l'assegurnça.

 

 

La durada del carnet serà fins el 31.12.2018

 

Per obtenir els descomptes cal presentar sempre el carnet de soci.


L'Ajuntament, per raons tècniques, podrà limitar l'accés d'usuaris i abonats a les instal·lacions i serveis del Poliesportiu i Pavelló.

 

Lliure accés a les instal·lacions dintre l'horari i en els dies que a tal efecte s'estableixin pel Òrgan de Govern.

 

Satisfer puntualment les quotes anuals i els abonaments o suplements que regeixin l'ús d'instal·lacions i serveis.

 

Acatar les normes de funcionament de cada instal·lació, en cas d'infringir-les es podrà retirar el carnet, provisional o definitivament, sense dret a devolució de la taxa satisfeta.

 

Respondre personalment dels danys i perjudicis ocasionats, per l'inadequat, als bens i instal·lacions del Poliesportiu i Pavelló